ForeMassi2025

Founded: 05 May, 2011

ForeMassi2025 on pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke, joka kohdistuu hyvinvointi- ja turvallisuusalaan ja siihen sisältyvään palvelumuotoiluun. Hankkeen tuloksena syntyy tulevaisuuden skenaarioita joiden pohjalta tehdään ehdotuksia koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi.

Administrators:

Members

Hanke on ensisijaisesti suunnattu niille tahoille, joilla on näkemystä hyvinvointi- ja turvallisuusalan osaamistarpeista nyt ja tulevaisuudessa sekä niille, joilla on mahdollisuus tehdä strategisia ratkaisuja koulutuksen suunnittelussa ja toimeenpanossa joko oppilaitostasolla, maakunnallisesti tai kansallisesti.

ForeMassi2025 hankkeen tuloksena julkishallinnolle, yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille voidaan kouluttaa osaavia hyvinvointi- ja turvallisuusalan työntekijöitä, jotka kykenevät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Hankkeen toteuttaminen

Kevät 2011 – toiminnan käynnistäminen
Tiedotetaan ja rakennetaan sidosryhmäverkosto, hankkeen ydintoimijoiden ja laajapohjaisen verkoston yhteinen työpaja, jossa muodostetaan yhteinen visio ja rajataan tarkemmin hyvinvointi- ja turvallisuusalan osa-alueet, joihin hankkeessa keskitytään.

Syksy 2011 – tulevaisuuden skenaarioiden määrittäminen
Tutkija- ja työpajatyöskentelyä vuorottelemalla määritetään vaihtoehtoiset tulevaisuusskenaariot markkina-, yhteiskunta- ja teknologianäkökulmista. Työpajoja edeltää ja seuraa verkkotyöskentelyosuus, jossa hyödynnetään Massidea.org-yhteisöä. Nämä valtakunnallisen tason tulevaisuuden näkemykset kootaan yhteen ja julkaistaan vuoden lopussa.

Vuosi 2012 – skenaarioiden syventäminen maakuntatasolla
Toteutetaan joukko alueellisia työpajoja, joissa määritetään maakunnalliset ja ammattikorkeakoulukohtaiset haasteet, mahdollisuudet ja toimenpidesuositukset, jotka pohjautuvat edellisessä vaiheessa tuotettuihin tulevaisuuden skenaarioihin ja näissä tunnistettuihin osaamisprofiileihin. Aktivoidaan eri maakuntien välistä keskustelua Massidea.org-yhteisössä. Syntyneet tulokset julkaistaan vuoden lopussa kaikkien käyttöön.

Kevät 2013 – tulosten analysointi ja raportointi
Analysoidaan ja raportoidaan syntyneet tulokset. Yhdistetään maakunnalliset näkemykset ja keskustellaan niistä laaja-alaisessa yhteistyöfoorumissa, minkä pohjalta tehdään koulutuksen rakenteelliset kehittämisehdotukset.

Syksy 2013 – hankkeen itse- ja ristiinarviointi
Toteutetaan hanketoimijoiden ja sidosryhmien itse- ja ristiinarviointi hankkeen tavoitteiden saavuttamisesta ja syntyneestä toimintamallista. Julkaistaan parhaat käytänteet.

Campaigns

Group's call of contents

Log in or Sign up to join this group.

Only by joining you can add contents to campaigns

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(27 Sep 2012)
Teknologia on liian korostetussa asemassa. Lisäksi kyseenalaista on vähävaraisten mahdollinen syrjäytyminen ja palveluiden kehittyminen liian kaupallistuneeseen suuntaan. Ikääntyneet on otettu laajalti huomioon nykyiseen nähden, mutta muista ryhmistä ei niinkään puhetta.
(27 Sep 2012)
Uhat voidaan kääntään mahdollisuudeksi, ja ne voidaan käyttää hyväksi. Heikkoudet voidaan myös kääntää vahvuudeksi.
(27 Sep 2012)
Saksassa kyseiset palvelut on järjestetty vielä käytännöllisemmin. Ihmisillä on ostovoimaa ja maksukykyä. Kaikki ei ole holhottua ja yksilöllä on mahdollisuus. Kokemuksella puhun, koska vietin siellä yli vuoden ja nyt Suomen politiikkaa sivustaseuranneena ja siinä kunnallistasolla mukana olleena oppinut vertailemaan systeemeitä. Saa nähdä tuleeko Suomessa moinen ikinä toteutumaan.
(27 Sep 2012)
Miten mahdollisuuksia voitaisiin vahvistaa ja uhkia välttää; vahva yhteistyö eri tahojen kanssa sekä luotettava työverkosto. Uhkana voisi nähdä liian teknologian korostamisen, joka ei kuitenkaan korvaa ihmistä..
(01 Mar 2012)
/en/view/1024
(12 Dec 2011)
Meineillään on uusi kamppis: Tulevaisuuden työpaikat. Osallistu pohdintaan!
(24 Nov 2011)
Skenaario 3 Markkinoiden ehdoilla on mielestämme jo toteutunut jo Yhdysvalloissa, jossa julkiset palvelut ovat lähinnä vähävaraisten vaihtoehto ja yksityiset palvelut ovat varakkaille. Yksityinen vakuuttaminen lisääntyy. Tämä vain vahvistaa tuloerojen tuomaa rajaa ihmisten välille.
Huonot elämäntavat nostavat palveluiden hintaa esim. liikalihavuus, tupakoinnin seurauksena syöpä jne.
Euroopan Yhdysvallat ja tuloerojen vahvistuminen!
(24 Nov 2011)
Skenaario 2 Kansalaisyhteiskunnan nousu
-Perheen huolehdittava toisistaan
-Vanhemmat ja lapset lähekkäin asumaan
-Lapset pitävät vanhemmistaan huolta
-Enemmän sijaisperheitä, jotta laitossijoitukset saataisiin vähenemään
-Tulevaisuudessa laki päihdeäitien pakkohoidosta
-Vanehmmuuden vahvistaminen ja tukeminen
-Vuorovaikutuksen lisääminen
-Aukroriteetin vahvistaminen
-Lisää tukihenkilöitä, työttömien koulutus tukihenkilöiksi
-Etsivän nuorisotyön lisääminen
-Nuorten työttömyys kuriin
(19 Mar 2012)
Minusta tämä kansalaisyhtesikunta ja sen vahvistaminen on todella tulevaisuutta. Pitäisi näkyä jo koulutuksessa.
(03 Nov 2011)
Seuraava työpaja 17.11 Laurean Leppävaaran kampuksella! Osallistuthan hyvinvointi- ja turvallisuusalan tulevaisuusskenaariotyöskentelyyn kommentoimalla ja tuomalla omia mielipiteitä esiin. Voit myös kommentoida muiden postauksia.
(17 May 2011)
Päivän aikana tuli mielenkiintoisia ideoita.
Voidaanko mittaristoilla vaikuttaa turvallisuus- ja hyvinvointipalvelun laatuun? Kuka määrittelee? Kuka auditoi?
(17 May 2011)
hyvinvointivaltio muuttui hyvinvointiyhteiskunnaksi kun vastuita siirrettiin pois valtiolta esim kunnille - mikä nimitys sopisi tulevaisuuteen? kuuluuko siihen vielä sana hyvinvointi, liitetäänkö mukaan turvallisuus ja mikä on sanan loppuosa?
(17 May 2011)
Turvallisuuden aiherajaus oli haastavaa, mutta fokusoituu varmasti tarkemmin jatkossa.
(17 May 2011)
Tulevaisuuden hyvinvointiyrittäjä on monialayrittäjä, ainakin haja-asutusalueilla.
(17 May 2011)
Tässä tulee olemaan iso haasto lisäkoulutuksille.
Ja työntekijä voisi työskennellä useammassa yrityksessä yhtä aikaa, hieman eri tehtävissä ja eri asiakkailla. Silpputyötä, mutta kannustavammin.
(17 May 2011)
ehkä kyse ei olekaan silpputyöstä vaan jatkuvasta asiakkaiden virrasta.....
(17 May 2011)
epätodennäköisetkin tulevaisuuden osaamis- ja palveluyhdistelmät kannattaa pitää mukana työssä ettei juututa nykypäivään.
(17 May 2011)
Turvallisuusalan määrittely ei ole helppoa!
Yhteisön avulla tuotetut turvallisuus- ja hyvinvointipalvelut?/Yhteisön rooli palvelujen tuottamisessa?
Turvallisuuspalvelun esimerkiksi sopisi esimerkiksi suomalainen WOT: http://www.mywot.com/
Minkälaisia yhteisöllisiä turvallisuuspalveluita tulevaisuudessa voisi olla? Turvallisuuspalveluiden kehittäminen keskittyy viranomaisten, yritysten ja oppilaitosten toiminnaksi, mutta iso yksilöiden joukko voisi tuottaa arjen turvallisuuteen liittyviä palveluita tehokkaammin kuin järjestynyt organisaatio. Vähän samaan malliin kuin amerikkalaisten naapurivahti.
(17 May 2011)
Aikuinen fokuksessa, yksilö, joka tekee päätöksiä koko elinkaaresta
(17 May 2011)
Elinkaariajattelu on myös hyvä näkökulma.
(17 May 2011)
Kiintoisa avauspäivä...matkalla "tulevaisuusnäkyihin."
(17 May 2011)
Turvallisuustietoisuus muutoksen mahdollistajana
(17 May 2011)
Hankkeiden yhteistyö sopii todella hyvin ja aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen.
(17 May 2011)
Rajauksena ja käsitteenä arkiympäristö on mielstäni loistava.