Contents that have the tag: "johtaminen"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

 • Suunnitelmallisella esimiesvalmennuksella kohti yhtenäistä esimiestyötä ja yhteisöllisyyttä.
  Organisaation johtamisen tulisi perustua sisäisen johtamisen yhtenäisyyteen, jota tuetaan esimiesvalmennuksella.
 • ongelmia suomalaisissa työpaikoissa johtamisen osalta
  Tässä haasteessa pohditaan hiukan, mitä ongelmia johtamisessa on eri työpaikoissa.
 • Johtaja ei kohtele alaisiaan tasapuolisesti
  Jos johtaja ei kohtele alaisiaan tasapuolisesti, se huonontaa nopeasti työpaikan ilmapiirin ja aiheuttaa tyytymättömyyttä työntekijöiden keskuudessa.
 • Huono johtaminen
  Johtajan tärkeä tehtävä on motivoida työntekijöitä ja tutustuttaa työsuhteen alussa työpaikan tapoihin.
 • Oikeudenmukaisuus johtamisen ongelmana
  Johtamisen yksi ongelma on oikeudenmukaisuus. Kuinka johtaja voisi toimia oikeudenmukaisesti kaikkia kohtaan?
 • Ylin johto tutummaksi alemmille organisaation tasoille
  Ylimmän johdon tavoitteet voivat vääristyä organisaation pitkissä viestiketjuissa. Ylin johto voi olla myös tuntematon alimmille organisaation osille.
 • Johtamisen haasteet
  TYöntekijöiden motivointi
 • Ratkaisupohdintoja johtamisen ongelmiin
  Johtamisen ongelmaksi on mainittu auktoriteetin puute tai sen menettäminen ja kysytään miten auktoriteetti luodaan ja miten se saadaan takaisin.
 • Asiakaspalvelun haasteet
  Asiakaspalvelu eroaa eri yritysten ja organisaatioiden välillä. Kuinka yritykset voisivat lisätä asiakaspalvelun laatua?
 • Mukautettua johtamista
  On linja organisaatioita, matriisi organisaatioita, mutta miksi ei ole sellaista organisaatioon sijoitettavaa osaa jossa ei ole kiinteää johtajaa?
 • Sähköinen johtaminen
  Sähköiset järjestelmät mahdollistavat tehokkaamman ja helpomman johtamisen monessa tilanteessa. Tekniikan kasvaessa uusia mahdollisuuksia adaptoida johtamisen käyttöön löytyy jatkuvasti.
 • tasa-arvoinen johtaminen
  Johtajan asemassa oleva joutuu miettimään monen muun asian lisäksi tasa-arvoisuutta alaisiaan kohtaan. Kuinka toteuttaa tasa-arvo?
 • Esimiehen arviointi
  Esimiehen ensimmäinen opittava asia on tasapuolisuuden säilyttäminen.
 • Keinoja joilla tuoreen työryhmän saa toimimaan kitkattomasti?
  Jo pitkään yhteistyötä tehneet ihmiset osaavat toimia paremmin ryhmänä, kuin vasta toisensa tavanneet. Tämä johtuu kokemukseen pohjautuvasta luottamuksesta ja toverien tuntemuksesta. Millä keinoilla vastaavan tilanteen saa luotua mahdollisimman nopeasti?
 • Miten saavutetaan tasa-arvo työpaikalla, kun töissä on esimiehen läheisiä?
  Joskus työpaikalla voi olla töissä esimiehen tuttavia tai sukulaisia. Hyvä johtaja kohtelee heitä täysin samalla tavalla, kuin muitakin työntekijöitään, mutta joskus käy toisin.
 • Johtamisen haaste - Tiedonkulku vuorotyössä
  Vuorotyön yksi haasteista nykypäivänä on tiedonkulku johtajalta alaisille. Miten tämä saataisiin toimimaan tehokkaasti?
 • Johtamisen suuri haaste - johtamistyyli
  Ihmisten ja alaisten johtamisessa on paljon haasteita. Yksi haaste on oman hyvän johtamistyylin valitseminen. Hyviä johtamistyylejä on useita, mutta "hyvän johtamistyylin" määritelmä vaihtelee eri koulukunnittain. On passiivisia, strategisia ja muita johtajia, mutta mielestäni paras johtamistyyli on syväjohtaminen.
 • Johtajuus ja jaksaminen
  On itsestäänselvää, että johtajuuteen kuuluu valtava määrä vastuuta ja aivotyötä. Se kuluttaa ihmistä sekä henkisesti ja fyysisesti, joten työn ohella johtajan on huolehdittava myös omasta jaksamisestaan.
 • Johtamisen haasteet
  Johtamiseen liittyy monia erilaisia haasteita. Johtajan tärkein tehtävä on kuitenkin yrityksen henkilöstön motivoiminen, sen luotsaaminen kohti yrityksen haluttua visiota ja strategista toteutumista. Kuinka johtaja siis saisi nykypäivänä taattua motivoituneen, sitoutuneen ja tunnollisen henkilöstön?
 • Johtamisen haaste
  Johtajan pitää olla tasapuolinen kaikkia työntekijöitänsä kohtaan.
 • Johtaja ilman auktoriteettiä
  Jos pomosi ei osaa tehdä tarvittavia päätöksiä,ole esimiesmäinen tai edes uskalla astua esille, niin onko hänellä tehtäväänsä tarvittava auktoriteetti entä muut edellytykset. Kuka pystyy kertomaan onko johtajasta oikeasti hommaansa? Vai onko koko auktoriteetillä mitään väli, jos tekee silti hommansa ihan ok?
 • Johtamisen haaste - työntekijöiden työhyvinvointi
  Johtajat kohtaavat monia haasteita, ja yksi niistä on työntekijöiden työhyvinvointi. Kuinka sitä saadaan ylläpidettyä, sekä kuinka sillä voidaan ehkäistä esimerkiksi työstressiä tai masennusta.
 • Luottamus johtajan ja alaisten välillä
  Yksi ongelma johtamistoiminnassa on mielestäni luottamuksen puute esimiehen ja alaisten välillä. On erittäin vaikeaa saada yritystä menestymään ja ilmapiiriä pysymään kaikille osapuolille mieleisenä, jos alaiset eivät voi luottaa johtajaansa eivätkä toisaalta alaiset ole luottamuksen arvoisia.
 • Monikulttuurisuus ja johtaminen
  Kansainvälistymisen myötä eri yhteisöissä, kuten yrityksissä, esiin tulee erilaisia ongelmatilanteita. Tottakai työntekijöiden välillä, mutta myös esimiehellä voi olla haastavia tilanteita, kun johdettavana on monikulttuurinen yritys.
 • Palautteen antaminen
  Palautteen saaminen oman työyhteisön jäseniltä sekä asiakkailta on tärkeää työssä onnistumisen ja työn kehittämisen kannalta.
 • Työn jakaminen
  Työn organisointi on esimiehen suurimpia haasteita organisaation toimivuuden kannalta. Jos töiden organisoinnissa epäonnistutaan, ei asetettuja tavoitteita saavuteta.
 • Johtajan käyttäytyminen
  Johtajaa pidetään yleensä yrityksen keulakuvana, joka linjaa yritystä koskevat päätökset ja tulevaisuuden suunnitelmat. Mutta kuinka heidän käyttäytyminen vaikuttaa alempiin portaisiin esim. alaisiin tai työnjohtajiin?
 • Henkilöstöjohtamisen haaste: alaisten irtisanominen
  Yhtenä henkilöstöjohtamisen vaikeimpana haasteena saattaa olla irtisanominen, minkälaisia haasteita tämä sinussa herättää? Onko irtisanominen helppoa?
 • Ikäjohtamisen haasteet
  Yrityksissä on työntekijöitä eri ikäluokista. Iäkkäämmillä työntekijöillä on kokemusta ja tietotaitoa, nuorilla puolestaan intoa ja ideoita. Nämä ikäluokat täytyy saada toimimaan kitkattomasti yhdessä, mutta samat johtamismenetelmät eivät sovellu kummankin ryhmän johtamiseen. Tähän aiheeseen liittyy ”ikäjohtaminen”.
 • Työhyvinvointi
  Työhyvinvointi on erityisen tärkeää, jotta jaksaisi olla töissä, tehdä työnsä hyvin ja viihtyä työpaikalla. Mutta panostetaanko työhyvinvointiin tarpeeksi?
 • Kuinka saada kokoukset kunnolla organisoitua
  Usein työntekijät myöhästelevät kokouksista, surffaavat muualla eivätkä keskity käsiteltävään asiaan yms. Näin kokoukset eivät välttämättä saavuta niille asetettuja tavoitteita. Myös ryhmähenki ja motivaatio saattavat laskea jos osalla työntekijöistä on tapana jatkuvasti myöhästellä ja olla muutenkin välinpitämättömiä.
 • Työntekijä johtajan sijaisena
  Työntekijän ponnistelut tehdäkseen parhaansa työssään ovat yritykselle hyödyksi ja tavoiteltava asia. Mutta jos työntekijä joutuu tekemään töitä ja hoitamaan asioita, jotka kuuluvat nimenomaan johtajalle, eikö työlle omistautumisen vaatimus mene jo liian pitkälle? Miten pitäisi menetellä tilanteen korjaamiseksi?
 • Johtaja kannustajana
  Johtajalla on paljon tärkeitä ja vaativia tehtäviä ja yksi niistä, joka on hyvinkin tärkeä ja jota pitäisi enemmän ottaa huomioon, on alaisten kannustaminen.
 • Henkilöstön hankinta
  Hyvien ja asian osaavien työntekijöiden valitseminen.
 • Johtaja, joka ei osaa ottaa vastuuta
  Yrityksen johtajan tulisi johtaa yritystä ja kantaa siitä vastuu. Entä jos johtaja kuitenkin piiloutuu alaistensa taakse hankalan paikan tullen. Johtaja ei osaa tehdä päätöksiä eikä ota vastuuta hänelle kuuluvista tehtävistä.
 • Johtamisen haaste
  Johtajan ominaisuudet ja niiden kehittäminen.
 • Johtamisen ongelma - turhat sairaslomat
  Johtaja kohtaa päivittäisessä työssään jatkuvasti monenlaisia haasteita. Suurin osa näistä tuntuu kohdistuvan työntekijöiden motivaation ylläpitämiseen. Motivaatiopuutteen sivuilmiönä ovatkin nykyään kasvavissa määrin nousseet esiin turhat sairaslomat.
 • Yrityksen johtaminen
  Oman yrityksen johtamiseen ja kehittämiseen kuluu paljon aikaa. Miten yritykseen kohdistuva ajankäyttö voi vaikuttaa sitten henkilökohtaiseen elämään?
 • Johtamisen haasteet - Tupakointi työpaikoilla
  Työpaikkastressi on ongelma, johon pyritään puuttumaan. Samalla tupakointia työpaikoilla on rajoitettu merkittävästi. Tällainen toiminta on hyvin ristiriitaista.
 • Monikulttuurillisten koulujen johtaminen
  Nykypäivän suomessa on monia monikansallisia instituutteja, joiden johtaminen on usein haasteellista kulttuurillisista eroavaisuuksista johtuen. Miten meidän tulisi menetellä tilanteissa, joissa yhtä oikeaa tapaa toimia ei ole?
 • Organisointikyky
  Miten parantaa työtekijöiden aseman turvallisuutta ja heidän viihtyvyyttään työpaikalla, jossa johtaminen on alaluokkaista.
 • Perheyrityksen johtamisen haasteet
  Johtaminen perheyrityksessä vaatii ponnisteluja niin johtajalta kuin alaisilta. Johtamiseen liittyy paljon enemmän tunteet ja se luo haasteita.
 • Kuinka motivoida johtamisellaan työntekijöitä
  Johtaja oleminen vaatii monien erilaisten ihmisten kanssa toimeen tulemista, organisointi kykyä sekä selviytyä haasteista. Yksi suurista haasteista on motivoida ja kannustaa työntekijöitään parempiin tuloksiin sekä viihtymään työssään.
 • Ihmissuhdejohtamisen haasteet
  Nykypäivän johtamisen yksi tärkeimmistä osaamisalueista on ihmissuhdetaitojen hallinta ja niihin liittyvät haasteet. Millaisia asioita johtajalta vaaditaan, jotta ihmissuhdejohtaminen olisi onnistunutta?
 • Johtamisen ongelmat
  Mitä tehdä siinä tapauksessa että alaisesta on tullut "liian tuttu"
 • Johtajan ammattitaidottomuus
  Ilman ammattitaitoa / koulutusta tai kokemuksen kautta syntynyttä ammattitaitoa johtajan toimet ovat usein epävarmoja ja alaisten luottamus johtajaa kohtaan kärsii. Miten yritys voi toimia, jos johtaja on vähän väliä sormi suussa?
 • Johtamisen haasteet / Kesätyöntekijöiden valinta
  Miten järkevästi valita kesätyöntekijät erityisesti isoihin yhtiöihin, joihin halukkaita varmasti löytyy sekä firman ulkopuolelta, että omien alaisten ja muiden työkavereiden lapsista ja tuttavista. Kumpi painaa enemmän valintaa tehdessä: työnhakijan osaaminen ja kokemus vai hänen suhteet organisaation sisällä?
 • Johtajan asema työyhteisössä
  Yleisesti johtajat ovat työpaikalla kunnioitettuja, mutta etäisiä tavallisille työntekijöille. Rennommat suhteet koko yrityksen henkilöstön välillä saattaisivat parantaa ilmapiiriä. Miten johtavassa asemassa oleva henkilö voisi olla alaisilleen "hyvä työtoveri", mutta samalla säilyttää auktoriteettinsa?
 • HENKILÖSTÖTOIMINTOJEN HAASTE – SUURET IKÄLUOKAT JÄÄVÄT ELÄKKEELLE
  Yritysten toimintaympäristö on muuttunut ja muuttuu koko ajan haastavammaksi. Suomeen tulee kansainvälisiä yrityksiä ja Suomalaiset yritykset laajentavat toimintaansa ulkomaille – kansainvälistyvät. Oman haasteensa yrityksille asettaa suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle sekä henkilöstöjohtamisen osaaminen.
 • Visionäärinen johtaminen - verkostotalouden tulevaisuus?
  Visionäärinen johtaminen tulee korostumaan verkostotaloudessa tärkeänä kilpailukykyyn vaikuttavana tekijänä.
 • Tulospalkkaus
  Tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen
 • Tulosvastuu ei ole vastuun ottamista
  Ennen tehtiin töitä, nyt tehdään vain tulosta. Nuorten kohdalla puhutaan paljon koulujen ja kotien vastuusta sekä sen yhteiskunnallisesta merkityksestä, mutta millainen on sitten yritysten kantama vastuu yhteiskunnastamme? Tulevaisuudessa pelkkä tulosvastuu ei riitä.
 • Opinnäytetyön aiheanalyysi johtamisen prosessikuvauksesta
  Työn tavoitteena on johtamisen kehittäminen, laadullisen mittariston käyttöönotto ja mittaustulosten raportoinnin suunnittelu. Opinnäytetyö tulee sisältämään johdannon, toimintaympäristön kuvauksen, teoreettisen viitekehyksen, hankekuvauksen, menetelmäkuvauksen, tuloksien tarkastelun sekä johtopäätökset.