Added: 20.10.2010 11:14
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 233 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Kouluruokailu.fi sivuston kehittäminen kouluruokailun suosion lisäämiseksi

Kouluruokailu -sivuston tehtävänä on parantaa kouluruokailun imagoa sekä lisätä sen sosiota. Kohderyhmänä ovat 13-16 -vuotiaat koululaiset, jotka yhä useammin jättävät kouluruokailun väliin. Tehtävänämme on siis olla mukana kehittämässä työkalu, jolla suosio saataisiin uuteen nousuun.

Opinnäytetyönä työstämme projektia, jonka tarkoituksena on luoda palveluinnovaationa kouluruokailu Internet sivusto 13–16- vuotiaille koululaisille. Opinnäytetyömme on osa Gusto – hanketta, jonka tarkoituksena on edistää hyvinvointia ja mielihyvää tukevien ravitsemuspalveluiden suosiota. Gusto – hankeen yhtenä kulmakivenä pidetään sitä, että tuotteiden ja palveluiden kehittäminen tapahtuisi mahdollisimman käyttäjälähtöisesti. Pyrimme Gusto – hankeen tavoin yhdistämään opinnäytetyössämme eri tutkimusmenetelmiä, jotta lopputuloksemme olisi mahdollisimman moniulotteinen.

Opinnäytetyössämme yhdistämme niin määrällisiä kuin laadullisiakin tutkimusmenetelmiä. Määrällisiä tutkimusmenetelmiä hyödynnämme tilastoidessamme numeraalista tietoa. Sitouttaessa tutkimuksemme määrälliseen menetelmään, on tutkimusaineiston keräämisessä käytettävä kyselylomekatta, systemaattista havainnointia tai käytettävä valmiita tilastoja tai rekisterejä. ( Viita 2005,73–74.)

Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä kouluruokailun suosiota ja samalla saada koululaiset tietoiseksi sen terveellisyydestä. Kouluruuan tarkoituksena on tarjota maamme 900 000 koululaisille terveellistä ja monipuolista ravintoa, johon kuuluu myös seurustelua ja hyvää oloa. Samalla kun kouluruokailu tukee koululaisten energiansaantia, se on myös osana sosiaalisten vuorovaikutustaitojen oppimista. Pohja sille miten tulee ruokailla rakentuu eri ruokailutilanteiden muodossa niin kotona kuin koulussakin. (Kouluruokailu 2008.)

Kehitettävän sivuston tulisi tarjota Helsingin ja Espoon alueella asuville koululaisille päivittäin tietoa siitä, mitä ruokaa heidän kouluissaan on tarjolla. Sivuston avulla koululaiset saisivat tarkempaa tietoa tarjottavien ruokien raaka-aineista ja ravintosisällöistä. Opinnäytetyön teemme yhteistyössä työelämän toimijoiden kuten Keskon, Palmian ja Sodexon kanssa. Otamme myös yhteyttä valitsemiemme Espoon ja Helsingin alueiden kouluihin. Pyrkimyksenämme on luoda sivusto, joka lisää koululaisten yleistä tietoisuutta kouluruokailuun liittyen.

References:

Lähteet

Vilkka, H. 2005. Tutki ja kehitä. Helsinki: Tammi.

Sähköiset lähteet

Kouluruokailu. Viitattu 17.9.2010.
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/hyvinvointi_ja_turvallisuus/kouluruokailu

Research question: Millä keinoin kouluruokailun imagoa voitaisiin parantaa?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up