Added: 11.12.2010 11:12
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 558 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Säähavaintolaitteet ja niihin liittyvät palvelut

Mittausten tuottama tieto luo suojaa ihmiselle ja yhteiskunnalle muuttuvat ympäristöolosuhteet huomioon ottaen. Säähavaintoratkaisut voidaan jakaa tulevaisuuden ennustamiseen ja vallitsevan sään rekisteröintiin.

Säätilasta tarvitaan jatkuvaa ja luotettavaa tietoa, jotta voidaan ennustaa päivittäistä säätä sekä seurata ilmastossa tapahtuvia muutoksia pitkällä aikavälillä. Meteorologisten muutosten havainnointi on tärkeää, jotta voidaan matkustaa turvallisesti maalla (tiesää, olosuhteet rautateillä) ja ilmassa (lentosää). Hydrologisia havaintoja tarvitaan muun muassa tulvien torjunnassa ja vesien suojelussa. Globaali ilmakehän tutkiminen edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Säähavaintomarkkinat jakautuvat maailmanlaajuisesti kahtia. Kehittyneillä markkinoilla asiakkaat haluavat kustannustehokkuutta, automaatiota, etävalvontaa sekä palvelua. Kehittyvillä markkinoilla asiakkaiden tarpeet vaihtelevat yksittäisistä hankinnoista kokonaisvaltaisempiin ratkaisuihin. Molemmilla segmenteillä tähdätään parempaan sääilmiöiden ennustamiseen.

Maailman vesivarantojen riittävyyden arvioimiseksi on tunnettava hydrologian nykytila. Tulevaisuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen miten kotitaloudet ja teollisuus käyttävät vettä. Ihmisten tulee pystyä huolehtimaan omasta terveydestään, mutta sitä ei voi tehdä luonnon kustannuksella. Tulevaisuudessa yhteiskunnassa riittää haasteita sekä luonnonilmiöiden, kuten kuivuuden, ja ihmisten toiminnan seurauksien, kuten keinokastelun, kanssa elämiseen.

Kaupungistumisen ja länsimaisen elämäntyylin myötä merkittäväksi uhkaksi miljoonien ihmisten päivittäisessä elämässä ovat muodostuneet ilmansaasteet. Kaupunkien pyrkimyksissä parantaa ilmanlaatua tarvitaan yhä tarkempia mittalaitteita ja parempaa valvontaa. Kaupunkiyhteiskunnassa sään vaikuttaa suuresti elämän sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Huono tai ennalta arvaamaton sää aiheuttaa onnettomuuksia ja viivästyksiä. Sään ennustaminen ja ennakkovaroitukset auttavat yhteiskuntaa paremmin tulemaan toimeen vallitsevissa olosuhteissa.

Ympäristömittaaminen on erittäin haastavaa, koska kohteet ovat monimuotoisia ja ympäristöolosuhteet muuttuvat, tästä huolimatta on pystyttävä kehittämään kansainvälisiä standardisoituja mitta-asteikkoja. Ympäristötiedon tarve on voimakkaassa kasvussa ja ympäristöarvot korostuvat globaaleilla markkinoilla, tämä lisää kysyntää energiaa säästäville ratkaisuille ja uusiutuvien energialähteiden käytölle. Tulevaisuuden tuotteet ovat energiatehokkaita ja saastuttavat vain vähän. Kiristyvä ympäristölainsäädäntö pakottaa yritykset parantamaan suorituskykyään, tällöin mitatun faktatiedon asema korostuu. Mittaustiedon tarve luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia toimialamme yrityksille.

Tulevaisuudessa säämittauksen toimialalla menestyvät yritykset jotka satsaavat omaan tuotekehitykseensä, toimialansa tutkimustyöhön sekä ottavat huomioon yhteiskunnalliset muutokset.

Opportunity: Mittalaitteiden avulla luodaan perusta paremmalle elämänlaadulle, ympäristönsuojelulle ja turvallisuudelle.

Threat: Kehittyvien maiden maksukyky. Nopeasti muuttava yhteiskunta ja lainsäädäntö. Sähkökatkokset.

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up