Added: 08.02.2011 15:24
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 491 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Opinnäytetyön aiheanalyysi

Opinnäytetyöni aiheena on tutkia nuorten kaupunkilaisten aikuisten asenteita maaseutua ja maaseutumatkailua kohtaan.

Opinnäytetyöni aiheena on maaseudun ja maaseutumatkailun vetovoimaisuus kaupunkilaisten nuorten aikuisten näkökulmasta. Opinnäytetyöni tavoitteena on kartoittaa maaseutumatkailun kohderyhmän (kaupunkilaiset nuoret aikuiset) asenteita sekä mielipiteitä. Maaseutumatkailun kohderyhmiä ei ole aiemmin kartoitettu, joten nyt se aloitetaan kartoittamalla nuorten osuutta. Kohderyhmien kartoitus on tärkeää, jotta jatkossa osattaisiin markkinoida maaseudun palveluita entistä paremmin. Markkinointia pystytään parantamaan, kun tiedetään, mistä palveluista kohderyhmä on kiinnostunut.

Menetelminä tässä opinnäytetyössä aion käyttää kyselylomaketta. Sen avulla selvitän kaupunkilaisten nuorten aikuisten asenteita maaseutua ja maaseutumatkailua kohtaan. Kyselylomakkeen avulla saan laajan otoksen kohderyhmästä. Ennen varsinaista kyselylomaketta minun tulee tehdä haastattelu jonka perusteella varsinaisen lomakkeen voi tehdä. Lomakkeen testaaminen on tärkeää, jotta tutkimustulokset olisivat mahdollisimman luotettavia ja jotta tutkimuksesta on hyötyä toimeksiantajalle.

Research question: Kaupunkilaisten nuorten aikuisten asenteet maaseutumatkailua kohtaan

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up