Added: 08.02.2011 15:29
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 260 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Opinnäytetyön aiheanalyysi

Opinnäytetyöni aihe on Matkailullisten yhdistysten rooli matkailun kehittämisessä. Hankkeen toimeksiantaja on Matkailun teemaryhmä, josta yhteyshenkilönäni toimii Nina Vesterinen. Opinnäytetyössäni tutkin matkailullisten yhditysten roolia ja toimintaa matkailun kehittämisessä.

Työn tarkoituksena on saada kattava kokonaiskuva matkailullisten yhdistysten roolista matkailun kehittämisessä, sekä laatia kehityssuunnitelma tutkimustulosten perusteella. Aluksi kartoitetaan, mitä matkailullisia yhdityksiä Suomessa ylipäätään on. Onko niiden välillä päällekäistä toimintaa ja minkälaisia puutteita löytyy. Kartoitan minkälaiset ovat yhdistysten roolit, tavoitteet, toiminta sekä jäsenkanta. Tämän jälkeen analysoin tutkimustuloksia ja laadin niiden perusteella kehityssuunnitelman, jonka tulisi selkeyttää yhditysten rooleja ja toimintaa sekä parantaa yhteystyötä yhdistysten välillä.

Research question: Kansallisten matkailullisten yhdistysten rooli matkailun kehittämisessä

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up