Added: 08.02.2011 15:34
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 1174 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Aiheanalyysi: yleisotapahtuman järjestäminen, Koisorock 2011

Opinnäytetyön aiheanalyysi

Aiheanalyysi
Janne Pekkanen

Teen toiminnallisen opinnäytetyön yleisötapahtuman järjestämisestä. Tulen toimimaan Koisorock 2011-tapahtuman tapahtumakoordinaattorina ja päävastuuhenkilönä. Tapahtuma järjestetään elokuussa Vantaan Viertolassa sijaitsevan VELMU ry:n (Vantaan Elävän Musiikin Yhdistys) harjoitustilojen pihamaalla. Koisorock on yhden päiväin yleisölle ilmainen pienfestivaali, joka vuonna 2009 järjestettiin ensimmäisen kerran usean vuoden tauon jälkeen talkoovoimin uudestaan. Aikaisempina kahtena vuonna tapahtumassa on esiintynyt kymmenkunta paikallista yhtyettä ja yleisöä on ollut paikalla n.300-400 henkeä. Tapathuman rahoitus on tullut aikaisempina vuosina paikallisilta yrityksiltä sponsoroinnin muodossa, mutta tänä vuonna tarkoituksena olisi myös kartoitta mahdollisuus saada tukea tapahtumaan aluetoimikunnalta. Tapahtuman kantavana ideana on järjestää paikallisille esiintyjille ja muille taiteiljoille mahdollisuus tuoda omaa osaamistaan esille.
Omiin tehtäviini tapahtuman puittessa kuuluu mm.: yhteydenpito viranomaisiin ja sidosryhmiin, lupa- ja ilmoitusasoiden hoitaminen, rahoituksen järjestäminen, yhteystyösopimusten laatiminen, esiintyjien varaaminen, markkinoinnin suunnitelu ja toteutus, lehdistötiedotteiden laatiminen, talkoo- sekä muun työvoiman rekrytoiniti, materiaalihankinta, projektitapaamisten järjestäminen, toteutuksen aikataulutus sekä muu kirjanpito. Olen ollut mukana järjestämässä kyseistä tapahtumaa myös aikaisempina vuosina, mutta tänä vuonna vastuualueeni on aikaisempaa suurempi.
Tapahtuman järjestämiseen on sitoutunut alustavasti kaksi muuta henkilöä, joista toinen toimii VELMU ry:n tominnanjohtajana. Olemme sopineet pitävämme ensimmäisen projektipalaverin tämän vuoden maaliskuussa.
Opinnäytetyön olisi siis tarkoitus käsitellä julkisella- sekä sponsorirahoituksella toteutettavan yleisötapahtuman järjestämistä. Opinnäytetyössä kuvataan tapahtuman/projektin aloitus-, suunnittelu-, toteutus- ja lopetusprosessia. Tapahtuman järjestämiseen liittyvä prosessi kuvataan ja osin toteutetaan nojaten useisiin teorian ja ammattikirjallisuuden lähteisiin. Käsiteltäviä aiheita ovat mm.: projektityöskentely ja projektinhallinta, tapahtuman tuottaminen, johtamisosaaminen, rahoituksen järjestäminen, työvoiman rekrytointinti, tapahtuman markkinointi, yleisötapahtumaan liittyvät lupa-asiat sekä asiakaspalveu.
Opinnäytetyön tavoitteena on paitsi kuvata Koisorock 2011 tapahtuman järjestämiseen liittyvä prosessi, myös luoda selkeä toimintamalli tulevien Koisorock-tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Tarkoituksena on myös käsitellä lähdemateriaalia kriittisesti ja tuottaa yksityiskohtaisempaa tietoa tämän kokoluokan tapahtuman järjestämisestä.


Työ on tarkoitus toteuttaa opinnäytetyö-opintojakson aikatalujen mukaisesti.
Alustava aikataulu:

Viikko 6: aiheanalyysin laatiminen, palautus ja hyväksyttäminen
Viikot 6-9: Lähdemateriaalien hankinta, toteutussuunnitelma laatiminen ja palautus
viikot: 9-12: projektin (Koisorock 2011) aloitus
viikot: 12-38: toteutusvaihe, projektin suunnettelu/toteutus, kirjallisen raportin (opinnäytetyö) työstäminen ja palautus
viikot: 38-42: viimeistelyvaihe

Research question: Kuinka järjestää ilmainen yleisötapahtuma julkisella ja sponsorituella

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up