Added: 07.04.2011 12:58
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 432 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Henkilöstön osaamisen ja koulutustason mittaaminen suhteeessa toivottuun asiakaspalvelun laatuun.

Yritykset mittaavat henkilökunnan osaamista ja koulutustasoa monesti erillään toivotusta asiakaspalvelun laadusta, vaikka nämä muuttujat voivat olla suoraan verrannollisia toistensa kanssa.

Henkilöstöön kohdistuvia muuttujia voidaan mitata sidosryhmämittaristoja apuna käyttäen. Kullakin sidosryhmällä, kuten tässä tapauksessa henkilöstöllä, on omat tavoitteensa, joihin sidosryhmä yrityksen avulla pyrkii pääsemään. Tässä esimerkissä henkilöstön tavoitteena on siis toivotun palvelutason saavuttaminen. (Malmi, Peltola & Toivanen 2006, 34.)

Modified 2011-04-07 13:08:25

References:

Malmi, T., Peltola, J. & Toivanen, J. 2006. Balanced Scorecard – rakenna ja sovella tehokkaasti. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino.

Research question: Kuinka henkilöstön osaamista ja koulutustasoa mitataan suhteessa toivottuun asiakaspalvelun laatuun?

Can you solve this challenge? or

This is a solution to
User image
Yhteinen mittaristo palvelun laadun ja henkilökunnan osaamisen ja koulutuksen tason seuraamiseen

Would you like to comment?

Log in or Sign up