Added: 02.04.2010 14:16
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 300 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Hyvät taidot talousasioiden hoitamisesta tuovat hallinnan tunnetta pitkäaikaistyöttömien elämään

Pitkäaikaistyöttömän talouden hallinta on haastavaa, sillä monien kohdalla käytettävissä oleva rahamäärä on todella vähäinen.

Pitkäaikaistyöttömiksi lasketaan sellaiset ihmiset, joiden työttömyys on kestänyt yhtäjak-soisesti yli vuoden. Yleistä on, että innostus työnhakuun vähenee työttömyyden pitkittyessä. Lisäksi jatkuvat epäonnistumiset työpaikan löytämisessä saattavat lannistaa työnhakijan niin, että hän kokee työnetsinnän olevan turhaa. Pitkäaikainen työttömyys vaikuttaa heikentävästi myös ammattitaidon tasoon.

Työttömyys ja yhteiskunnasta syrjäytyminen tuovat mukanaan useasti henkisiä ongelmia kuten alkoholismia sekä masennusta. Henkiset oireet heijastuvat helposti raha-asioihin, sillä esimerkiksi masentunut henkilö on taipuvaisempi jättämään laskunsa maksamatta. Maksuhäiriömerkinnät ja ylivelkaantuminen ovatkin erittäin suuri uhka työttömille. Monilla on lisäksi puutteellista tietoa raha-asioiden hoitamisesta tai motivaatio niiden hoitamiseen on heikko. Näiden seikkojen vuoksi pitkäaikaistyöttömien talouden hallinnan taitojen edistäminen on todella tärkeää niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta.

References:

Tilastokeskus. Pitkäaikaistyöttömyys. URL: http://www.stat.fi/tup/verkkokoulu/data/tvt/05/01/index.html

Vuori, Jukka (1997), Työttömyys, työkyky ja työllistäminen. URL: http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Tiedonvalitys/Verkkolehdet/Tyoterveiset/1997-03/04.htm

Research question: Millä tavoin pitkäaikaistyöttömien talouden hallinnan taitoja voitaisiin edistää?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up