Media osana koulun arkea

Mielestäni jokaisessa oppiaineessa on mahdollista käyttää ja hyödyntää mediaa. Kun se tehdään hyvin, voidaan samalla tukea jokaisen oppijan henkilökohtaista mediakasvua. Mediakasvu -termiä käytän kuvaamaan oppijan omakohtaista prosessia median (välineinä/ilmiöinä/viesteinä) käytön kehittymisessä.

Koska media on osa meidän jokaisen arkipäiväämme, on sen mielestäni oltava osa meidän yleissivistystämme. Valitettavasti tilanne ei ole näin, ja siksi minulla onkin muutama ehdotus, miten muuttaa tilannetta.

Jokaisen opettajan koulutukseen tulisi kuulua vähintään kevyt mediakulttuurin ja -välineiden opintojakso. Jaksolla tutustuttaisiin median yleisiin toimintalogiikkoihin sekä henkilökohtaiseen mediantuottamiseen. Näillä taidoilla olisi opettajien alkuun mahdollista päästä pohtimaan omaa opetuksen alaansa mediakasvatuksellisesta näkökulmasta. Etenkin yhteiskunnallisissa aineissa video, radiokuunnelma, digitarina tai verkkosivu olisivat hienoja tapoja esittää ryhmätöitä.

Jokaisella koululla ja oppilaalla tulisi olla välineitä tehdä ja tutkia mediaa. Ilman välineitä tuottaa sisältöjä on hyvin hankala opetella ymmärtämään niitä ilmaisun muotoja, joita väline mahdollistaa. Ilman tuottamisen välineitä on yhteiskunnallisesti vain vastaanottavassa asemassa.

Verkon kautta meillä kaikilla on nimellisesti demokraattinen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä vaikuttaa niihin. Ilman taitoja ja välineitä ei synny aitoa sosiaalista vuorovaikutusta. Silloin äänessä ovat ne, joilla on taito ja välineet. Tästäkin syystä koululaisten mediakasvatus on äärimmäisen tärkeää, muuten on vaarassa, että osa kansalaisista syrjäytyy, koska heillä ei ole median luku- ja/tai kirjoitustaitoa.

Opportunity: Median demokraattisen käytön kehittäminen

Threat: Rakenteellinen vastustus mm. resurssien niukkuutena

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(30 May 2011)
Demokraattisia mediataitoja kehittämään kannustaa myös Euroopan komissio:
"KOMISSION SUOSITUS,
20.8.2009
medialukutaidosta digitaalisessa ympäristössä: kohti kilpailukykyisempää
audiovisuaali- ja sisältöteollisuutta ja osallistavampaa osaamisyhteiskuntaa"

https://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=comm\2009\c6464\FI\comm6464-2009_part1_ext_FI.doc