työelämän tietosuojalain noudattamisessa yrityksissä on havaittu puutteita

laki koetaan monimutkaiseksi ja vaikeaselkoiseksi vaikka se tunnetaan varsin hyvin. sanktioiden puute ja valvonnan heikkous vaikuttavat osaltaan ilmiön syntyyn

mikä on haaste?

suomen työelämän tietosuojalaki on eurooppalainen edelläkävijä ja se määrittää työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta. sen tarkoituksena on vastata yksityiselämän suojaa koskeviin kysymyksiin seuraavilla työelämän osa-alueilla.

henkilötietojen osalta laissa säädetään mm. 1) henkilötietojen tarpeellisuusvaatimuksia, 2) työntekijän ja työnhakijan henkilötietojen keräämisen yleisiä edellytyksiä ja työnantajan tiedonantovelvollisuuksia ja 3) terveydentilaa koskevien henkilötietojen käsittelyperusteita ja menettelytapoja. laki sisältää myös sähköpostiviesteihin, kameravalvontaan, tallenteiden hävittämiseen ja säilyttämiseen kuuluvat edellytykset ja velvollisuudet.

lisäksi laissa säädetään henkilö- ja soveltuvuusarviointitestien edellytyksiä ja velvoitteita mukaan lukien terveydentilaan liittyvät alkoholi-, huume ja geneettiset testit.

työelämän tietosuojalaki soveltamisesta tehty tutkimus (kuokkanen, laitinen ja kairinen, 2008) osoittaa, että valvonta- ja turvallisuusasioiden käsittely työpaikoilla toimii pääosin hyvin mutta lain noudattamisessa on silti havaittavissa puutteita. tietosuoja-lainsäännön tunnetaan suhteellisen hyvin mutta lainsäädäntö tullut monimutkaiseksi ja vaikeaselkoiseksi. tutkimuksen mukaan lainsäädännön noudattamatta jättäminen voi johtua myös sanktioiden ja valvonnan heikkouksista.

miksi haasteen ratkaiseminen on tärkeää?

laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) eli työelämän tietosuojalaki tuli voimaan 1.10.2004. tällä lailla korvattiin aiempi laki yksityisyyden suojasta työelämässä (477/2001). lisäksi henkilötietolaissa ja sähköisen viestinnän tietosuojalaissa on yleisiä tietosuojaan liittyviä säännöksiä, joita sovelletaan sellaisenaan myös työelämässä tämän erityislain ohella. koska kyseessä on laki, on yritysten noudatettava sitä johdonmukaisesti ja muokattava prosessinsa lain edellyttämälle tasolle riippumatta lain monimutkaisuudesta tai vaikeaselkoisuudesta.

laajemmin tarkasteltuna työelämän tietosuojalain liittyy yleisemmin yhteiskunnassa esiintyviin tietosuojahaasteisiin jotka ovat seurausta kehittyneen tieto- ja viestintä teknologian käyttöönotosta. globalisaation myötä kansainvälisellä yritysvakoilulla ja jopa terrorismilla on kytköksiä aihealueeseen.

mitä kohderyhmää asia koskettaa?

työelämän tietosuojalakia sen toteutumista valvovat työsuojeluviranomaiset ja tietosuojavaltuutetun toimisto. yrityksissä kyseinen tehtävä kuuluu mm. henkilöstöhallinnolle, työsuojeluun ja tietoturvallisuuteen erikoistuneille asiantuntijoille. viimekädessä kuitenkin yrityksen johto vastaa henkilöstöön liittyvien prosessien asiallisesta toimivuudesta. myös yritysten henkilöstö joka on lain toinen osapuoli, on keskeinen haasteeseen liittyvä kohderyhmä.

milloin haaste tulee ajankohtaiseksi?

lakia sovelletaan kaikkiin voimassa oleviin työsuhteisiin mukaan lukien virkasuhteet ja niihin verrattaviin palvelussuhteet. lisäksi laki koskettaa soveltuvin osin myös jo työn- ja viranhakijoita. työelämän tietosuojalaki liittyy keskeisesti myös yhteistoiminta- tai kuulemismenettely prosesseihin.

missä ?

laki koskee vain työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta. lisäksi laki on pidettävä työntekijöiden nähtävänä työpaikoilla. käytännössä haaste koskettaa kaiken kokoisia yrityksiä, mutta varsinkin pieni ja keskisuuria yrityksiä, koska niissä ei ole suhteessa samoja resursseja käytössä kuin suurissa yrityksissä.

Modified 2010-06-28 12:16:14

References:

työelämän tietosuoja, työ- ja elinkeinoministeriö http://www.tem.fi/files/20193/8.013s_tyoelaman_tietosuoja.pdf

taina kuokkanen – ahti laitinen – martti kairinen: työelämän yksityisyyden suoja. tutkimus päihteiden käyttötietojen ja kameravalvontatietojen sekä sähköpostiviestien suojasta. työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. työ ja yrittäjyys, 10/2008.
http://www.tem.fi/files/19052/temjul_10_2008_tyo_yrittajyys.pdf

Research question: miten voidaan varmentaa ja ohjeistaa, että yritykset noudattavat työelämän tietosuojalakia?

Can you solve this challenge? or

Solution(s) for this content
User image
Huolellinen rekrytointi suojaa yrityksen tietoja, sillä merkittävä osa tietovuodoista johtuu sisäisistä väärinkäytöksistä.
This is a solution to
User image
asiakaspalvelussa odotetaan henkilön nimeä, joka lukee palautteet ja vastaa niihin. miten tämä voisi vaikuttaa lopputulokseen positiivisesti?

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(16 Apr 2010)
Lisätietoja aiheesta löytyy

Työelämän tietosuoja, Työ- ja elinkeinoministeriö
http://www.tem.fi/files/20193/8.013s_Tyoelaman_tietosuoja.pdf

Taina Kuokkanen – Ahti Laitinen – Martti Kairinen: Työelämän yksityisyyden suoja. Tutkimus päihteiden käyttötietojen ja kameravalvontatietojen sekä sähköpostiviestien suojasta. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys, 10/2008.

http://www.tem.fi/files/19052/temjul_10_2008_tyo_yrittajyys.pdf