Added: 29.04.2010 10:11
Viewed 567 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Toimintaan massidea.org-yhteisössä voisi motivoida eniten oman osaamisen esille tuominen

Opiskelijoita arvostavat verkkoyhteisöissä mielenkiintoista aihetta sekä selkeyttä. sisällöntuotantoon motivoi eniten oman osaamisen näyttäminen.

Mikä motivoi opiskelijoita osallistumaan verkkoyhteisöjen toimintaan – case massidea.org -opinnäytetyön tulosten perusteella sisällöntuotantoon motivoi eniten oman osaamsien näyttäminen (yrityksille), palkkio- / tunnustusjärjestelmä ja kokemusten jakaminen muiden käyttäjien kanssa. Myös aiempien tutkimusten perusteella tunnustuksella on kannustava vaikutus verkkoyhteisöön liityttäessä ja mahdollisuudella auttaa muita on vaikutus yksilön panokseen verkkoyhteisössä. Tulosten perusteella yhteisön toimivuus ja loogisuus on myös arvostettua opiskelijoiden keskuudessa.

Työssä selvitettiin myös opiskelijoiden kiinnostusta lähteä mukaan kehittämään massidea.org’ia. Tulosten perusteella tietokäsittelyn opiskelijoiden keskuudesta löytyy eniten potentiaalia yhteisön kehittämiseen kun puolestaan hoito- ja sosiaalialan opiskelijoita kehitystyö kiinnostaa vähiten. Kiinnostuksen puutetta perusteltiin yleensä ajan tai kiinnostuksen puutteella. Kuten Preecen (2000) tutkimus osoittaa, yhteisön mukana oleminen itse verkkoyhteisön kehittämisessä on tärkeää, koska sillä on kannustava vaikutus yhteisön jäsenille lähteä mukaan yhteisön toimintaan. Opinnäytetyön tuloksista ilmeni myös, että moni opiskelija olisi kiinnostunut kehittämistyöstä, mutta ovat epävarmoja omasta osaamisestaan.

Tulosten perusteella massidea.org-verkkoyhteisössä tulisi olla riittävästi ihmisiä aktiivisen tiedonvaihdon takaamiseksi. Verkkoyhteisöstä tulisi lisäksi löytyä riittävän laajasti erilaisia aihealueita, jotta jokainen löytäisi itseään kiinnostavia keskustelun aiheita.

Massidea.org-verkkoyhteisössä tulisi kiinnittää erityistä huomiota yhteisön ulkoasuun ja toimintoihin, jotta käyttäjille syntyy mielihyvää sen käytöstä ja näin se myös edesauttaa jäsenten sitoutumista yhteisöön. Preecen (2000) mukaan jäsenet turhautuvat ja kokevat yhteisössä toimimisen ajanhukkana, jos se ei toimi vaadittavalla tavalla.

Tutkimuksessa nousi vahvasti esiin opiskelijoiden huoli tietoturvasta, massidea.org-yhteisössä tulisikin pohtia, kuinka alkuperäisen idean keksijää ja käyttäjien henkilötietoja suojataan. Tämä tieto tulisi selkeästi esittää verkkoyhteisön sivuilla, jotta käyttäjälle syntyisi luottamus yhteisöä kohtaan. Tämä saattaisi madaltaa opiskelijoiden kynnystä jättää ideoita yhteisöön ja synnyttäisi enemmän luottamusta massidea.org’ia kohtaan.

References:

Preece, j. 2000. online communities. west sussex: john wiley & sons.

Your idea/solution in one sentence: Sisällöntuotantoon motivoi osaamisen näyttäminen, palkkio, kokemusten jakaminen ja toimivuus.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up