Added: 14.12.2011 05:06
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 440 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Mielenterveys – vanhusten ja omaishoitajien tulevaisuus, poliittinen näkökulma

Joka viides yli 75-vuotiaista sairastaa mielenterveysongelmia. Mielenterveysongelmaisten vanhuksen hoitaminen on yllättävän sitovaa.Nykyään on olemassa paljon omaishoitajalle tarkoitettuja tukitoimia, ne harvoin tavoittavat heitä. Keskitymme mielenterveysongelmaisiin ikäihmisiin, huomioiden myös omaishoitajan roolin.

Nykyään kunta tekee omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista päätök-sen. Kunta ja omaishoitaja tekevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen. Sopimuksen liitteeksi kunta, hoidettava ja omaishoitaja laativat yhdessä hoidetta-valle hoito- ja palvelusuunnitelman. Tulevaisuudessa mielenterveysongelmaisten vanhusten omaishoidon tuen maksusta vastaa kunta, joka nykyisenkin sosiaalihuoltolain mukaan on velvollinen järjestämään hoidettavalle sosiaalipalveluja, mutta kartoituksen, omaishoitajien koulutuksen sekä muiden oheispalvelujen tuottamisesta vastaa yksityinen sektori, johon kunta myöntää vanhukselle ja hoitajalle maksusitoumuksen.
Oman kunnan esimerkiksi sosiaalityöntekijän tehtävä on tehdä kartoitus mak-susitoumusta varten. Kartoituksen kriteerit täytettyään asiakas saa mak-susitoumuksen ja siirtyy sosiaalialan yrityksen palveluiden piiriin. Kunnan vastattavaksi tulee selvittää vanhuksen mielenterveysongelman laatu sekä tuen tarve. Omaishoitajan oma terveys ja kyky hoitaa omaista sekä ympäristön vaatimat edellytykset vaativat myös selvityksen. Kunta myös edellyttää omaishoitajalta peruskoulutuksen sekä mahdollisen terapiamuodon perustason koulutuksen.
Yritys konsultoi säännöllisin väliajoin kuntaa sopimuksen toteutumisesta, jotta palvelua ja maksusitoumusta voidaan jatkaa. Omaishoitajan laiminlyödessä sopimusta ja sen edellyttämiä toimia, esimerkiksi jättäytymällä pois koulutuksista tai hankkimalla teknologiaa, joka ei vastaa asiakkaan tarpeita, hyvinvoinnin edistämistä ja turvallisuutta, on kunnalla tällöin mahdollisuus olla jatkamatta maksusitoumusta ja periä takaisin jo annettuja tukia. Kunnan velvollisuus on myös valvoa, että yrityksen tarjoamat palvelut, koulutus ja ammattitaito vastaavat asiakkaan tarpeita, jotka tukevat mahdollisimman pitkälle mielenterveysongelmaisen vanhuksen asumista kotona sekä tukitoimiltaan lisäävät asiakkaan turvallisuutta ja hyvinvointia.
Tulevaisuudessa omaishoitosopimuksen ja palvelusuunnitelman tekevät vanhus, hänen omaishoitaja sekä vastaava yritys keskenään. Hoidettavan vanhuksen mielenterveyden ongelmasta riippuen, hänen omia toiveitaan pyritään kuuntelemaan ja toteuttamaan mahdollisimman pitkälle palvelusuunnitelmaa ja -sopimusta tehdessä. Rahallisen tuen kunta maksaa hoitajalle ja omaiselle hoito on maksutonta.
Yritys järjestää peruskoulutuksen, jonka tarkoituksena on antaa omaishoitajille tarvittavat tiedot ja taidot omaisensa ja itsensä hyvinvoinnin edistämiseen. Koulu-tus sisältää vähintään yhden terapiamuotokoulutuksen. Yritys hoitaa asiakkaan puolesta tarvittavat hakemukset ja rahoituksen, huolehtii ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta, järjestää mielenterveyshoitaja- ja lääkäripalvelut, ympärivuoro-kautisen päivystyksen ja vertaistukiryhmät sekä virkistystoiminnan. Yritys on vel-vollinen huolehtimaan vanhukselle sijaishoitajan tai sijaishoitopaikan omaisen mahdollisien vapaapäivien ja sairastumisen varalta. Lisäksi yritys järjestää tarvitta-vat apuvälineet kotiin ympäristön ja turvallisuuden huomioon ottaen sekä teknologian, jota vanhus sekä omaishoitaja voivat käyttää arjen tukena esimerkiksi verkostoryhmien toiminnassa.
Myös omaishoitaja on velvollinen tekemään ilmoituksen omaan kuntaan, jos palveluista vastaava yritys laiminlyö sopimusta, esimerkiksi syrjimällä vähemmistöryhmiä tai muuten toimimalla epätasa-arvoisesti, laiminlyömällä koulutuksen ja vertaistuen järjestämistä.

Opportunity: Mahdollistaa omaisen ja vanhuksen hyvinvoinnin ja kotona asumisen pidempään.

Threat: Vähäiset määrärahat kunnilla ja teknologian kalleus.

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up