Added: 14.12.2011 05:18
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 433 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Mielenterveys -vanhus ja omaishoitajien tulevaisuus, teknologinen näkökulma

Joka viides yli 75-vuotiaista sairastaa mielenterveysongelmia. Mielenterveysongelmaisten vanhuksen hoitaminen on yllättävän sitovaa.Nykyään on olemassa paljon omaishoitajalle tarkoitettuja tukitoimia, ne harvoin tavoittavat heitä. Keskitymme mielenterveysongelmaisiin ikäihmisiin, huomioiden myös omaishoitajan roolin.

Teknologia mahdollistaa ikääntyvien omassa kodissa asumisen mahdollisimman pitkään. Teknologian avulla pystymme luomaan ikääntyneille turvallisuudentunteen, joka on perusedellytys itsenäiseen asumiseen. Suomi vanhenee ikärakenteeltaan koko ajan. Vuoteen 2025 yli 65-vuotiaiden määrä on jo lähes kaksinkertainen nykyiseen verrattuna. Laitoshoito onkin hyvin kallis ratkaisu tulevaisuutta ja resursseja ajatellen. Ongelmatontakaan ei teknologian käyttäminen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi ole, vaan siihen liittyy myös lainsäädännöllisiä ja eettisiä puolia. Esimerkiksi tietosuojaan liittyviä ongelmia on esiintynyt paljon, eikä ikääntyvällä olisi enää niin suurta itsemääräämisoikeutta, jos olisi ollenkaan. Vanhukset saattavat olla skeptisiä ja pelokkaitakin teknologisia uudistuksia kohtaan, joten heitä tulisi suostutella apuvälineen kokeiluun ja mahdolliseen hankintaan kuuntelemalla heidän mielipiteitään ja antamalla heille kunnolla aikaa päätöksentekoon.Joidenkin apuvälineiden, kuten hyvinvointirannekkeen ja erilaisten valvontalaitteiden, käyttöönottoa voi estää ja hankaloittaa pelko ulkopuolisesta kontrollista. Potilasasiakirjat ovat henkilökohtaisia, salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa, johon tällaisten teknologisten laitteiden rekisteröimä tieto voidaan rinnastaa. Kun tällaisten valvontalaitteiden saamaa ja rekisteröimää tietoa välitetään eteenpäin, se rikkoo tietosuojaan liittyviä lakeja. Yksi tärkeä tekijä esimerkiksi masentuneille vanhuksille olisi vertaistuen saaminen omiin kotioloihin. Totta kai on tärkeää, että vanhus lähtee ulkoilemaan, eikä pysy kotonaan kaiket päivät. Mutta vaikka vain muutamat vertaistukikerrat voisivat tulla television välityksellä vanhuksen omaan olohuoneeseen ja vanhus voisi itsekin osallistua.
Vaikka monenmoisia hälytys- ja hyvinvointirannekkeita onkin keksitty, tulevaisuu-dessa tulee olemaan vielä pidemmälle kehitetty ranneke. Ranneke on sellainen, ettei vanhus saa sitä itse pois, se myös kestää vettä ja lämpötilojen vaihtelua. Se ei ikinä lopeta toimintaansa. Tämä ranneke kerää vanhuksesta ajankohtaista tie-toa, kuten esimerkiksi verensokerin, verenpaineen, kolesteroliarvon, kehon lämpötilan, sykkeen ja mielialojen vaihtelun. Ranneke kerää nämä tiedot päivittäin ja bluetooth -yhteydellä siirtää tiedot omalle tietokoneohjelmalle, sekä lähettää tiedot omaishoitopalvelua ylläpitävälle yritykselle. Rannekkeesta löytyy myös GPS-paikannin, joka seuraa koko ajan vanhuksen liikkeitä. Jos ikääntynyt on esimerkiksi dementoitunut ja eksyy, niin samaisen tietokoneohjelman avulla omaishoitaja tietää missä vanhus liikkuu. Tietokoneohjelma raportoi itsestään yritykselle vanhuksen ja omaishoitajan toimia, esimerkiksi osallistumista vertaisryhmiin ja viikoittain omaishoitaja kirjoittaa vielä itse raportin viikon tapahtumista. Rannekkeesta löytyy myös hälytysnapit niin hälytyskeskukseen kuin omalle omaishoitajallekin.
Jatkuva raportointi ennaltaehkäisee mahdollisia vaaratilanteita ja näin tuo turvalli-suudentunnetta vanhukselle. Helppokäyttöisyys on myös tärkeää, jotta ikääntyneet oppivat käyttämään laitteita ja saavat niistä parhaan mahdollisen hyödyn. Se on myös merkittävä tekijä mielenterveysongelmista kärsiville, etteivät ympäröivät laitteet toisi lisää stressiä ja murhetta.

References:

Juntunen, A. 2011. Haaste palvelujärjestelmälle: hyvinvointiteknologia ikääntyvien hoitotyössä. [Verkkoartikkeli]. Suomen sairaanhoitajaliitto RY. [Viitattu 9.12.2011]. Saatavana: http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/ammatilliset_urapalvelut/julkaisut/sairaanhoitaja-lehti/4_2005/muut_artikkelit/haaste_palvelujarjestelmalle_hyv/ .

Rytky, T., Tuomi, J. & Wickström, B. 3/2007. Hyvinvointiteknologia, ikääntyminen. [Verkkojulkaisu]. Oulun yliopisto. [Viitattu 8.12.2011]. Saatavana: http://www.oulu.fi/aktuumiarkisto/numerot/aktuumi307.pdf .

Opportunity: Mahdollistaa omaisen ja vanhuksen hyvinvoinnin ja kotona asumisen pidempään.

Threat: Teknologian kalleus ja mahdollinen rahan puute

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up