Added: 14.12.2011 05:34
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 309 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Sähköiho tukee kotona asumista sekä lisää turvallisuutta -poliittinen näkökulma

Sähköiho on laajasti käytössä erityisryhmien hoidossa vuonna 2025. Se mittaa etäkäyttöisesti kantajansa elintoimintoja, toimii sähköisenä haavasitteenä sekä siihen on ladattavissa lääkeannoksia.

Visiomme on, että kahdenkymmenen vuoden päästä vanhustenhoidon sekä muiden erityisryhmien hoidon apuna on käytössä Sähköiho-niminen laite. Sähköiho on ihoon kiinnitettävä, ohut, huomaamaton ja taipuisa suorakulmion muotoinen pieni laite. Sen avulla voidaan tarkkailla kyseisen henkilön terveydentilaa monipuolisesti etäkäyttöisesti. Laite voi myös toimia sähköisenä haavasiteenä. (Tiedelehti 2011.) Laitteeseen voidaan tulevaisuudessa myös ladata lääkeannoksia sekä ohjelmoida se syöttämään potilaalle esimerkiksi joka aamu tarvittavat lääkeannokset tai antamaan potilaalle riittävän pituinen antibioottikuuri taudin selättämiseksi (Tiedelehti 2005).

Laite siis olisi kiinnitettynä käyttäjäänsä, joka asuisi omassa kodissaan. Keinoiho lähettäisi tietoja käyttäjänsä elintoimintoihin liittyvistä asioista valvontayksikköön, joka sijaitsisi vaikkapa paikallisessa terveyskeskuksessa. Seurantatyöhön koulutetut hoitajat voisivat tarkkailla kotihoidossa olevien vanhusten tilaa tai sairaiden ihmisten taudinkulkua monitoreja seuraten. Näin ollen potilaan ei tarvitsisi aina matkustaa lääkärin vastaanotolle tai lähihoitajan potilaan luo. Potilaat voitaisiin myös lähettää kotihoitoon nopeammin laitteen tuomien mahdollisuuksien avulla. Mikäli kotona asuvan keinoihon kantajan elintoiminnoissa tapahtuisi jotain hälyttävää, laite tekisi välittömän ilmoituksen valvontayksikköön ja apu olisi paikalla automaattisesti sekä nopeasti. Näin ollen monet vanhukset voisivat keksinnön avulla asua pidempään kotonaan turvallisesti tietäen, että heidän tilastaan ollaan tietoisia. Mikäli sähköiho saataisiin syöttämään kantajalleen tarvittavat lääkkeet, muistisairaat vanhukset pärjäisivät paremmin kotonaan. (Tiedelehti 2005.) Ei tarvitsi olla huolissaan ovatko he muistaneet ottaa lääkkeensä, kun sähköiho syöttäisi lääkeliuokset automaattisesti kantajaansa. Myös syömisen tarkkailu onnistuisi laitteen avulla, sillä mikäli kantajan verensokeritaso putoaisi liian alas, se lähettäisi siitä heti tietoa valvontayksikköön. Laitteesta olisi muunneltavissa myös sähköinen sideharso mikä pitäisi vaikkapa leikkaushaavan ummessa ja valvoisi haavan paranemista (Tiedelehti 2011). Lisäksi sähköinen sideharso olisi tavallisia harsoja huomaamattomampi ja siteitä ei tarvitsisi enää vaihtaa välillä uusiin.

Poliittisia vaikutuksia arvioitaessa soisi kuvitella, että sähköiho tulisi ensin käyttöön yksityiselle hoitopuolelle. Laitteen yleistyessä ja tuotantokustannusten halventuessa se otettaisiin laajasti käyttöön myös julkisella sektorilla. Päätökset laajamittaisista laitehankinnoista ja investoinneista julkiselle hoitopuolelle tultaisiin päättämään eduskunnassa sosiaali- ja terveysministeriön aloitteiden pohjalta. Alkuinvestoinnit tulisivat varmasti olemaan kalliita, mutta pitkällä aikavälillä sähköiho maksaisi itsensä takaisin. Laitteen luotettavuudesta ja toimivuudesta tulisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella olla kiistattomia tutkimustuloksia, joita vallanpitäjät voisivat hyödyntää päätöksiä tehdessään. Eduskunnan tulisi päättää millä asiakasryhmillä on automaattinen oikeus laitteeseen. Lisäksi tulisi päättää maksaisiko valtio laite- ja järjestelmäkustannukset omavastuuosuuden ja Kansaneläkelaitoksen kautta vai siirtäisikö se vastuun kunnille. Laitteen kokeilu voitaisiin ensiksi aloittaa pienellä koehenkilöryhmällä, jolloin saataisiin kokemuksia laitteen toimivuudesta ja ja muista kokonaisvaikutuksista. Tämän jälkeen käyttöönoton lopullista laajuutta mietittäessä tulisi poliittisissa päätöksissä ottaa erityisesti huomioon se, kuinka paljon sähköihon käyttö tulisi vähentämään laitoshoitopaikkoja, hoitohenkilökunnan palkkakustannuksia sekä muita sairaanhoitokustannuksia. Poliittisessa päätöksenteossa ja keskusteluissa tulisi siis huomioida painopisteen muutos hoitotyöstä valvontatyöksi. Valvontatyöhön liittyen tulisi tehdä poliittisia päätöksiä siitä, missä ja kuinka laajamittaisesti laitteiden käyttöön erikoistunut ammattiryhmä saisi koulutusta.

References:

Tiedelehti. 2005. Ihonalaiset mittarit kertovat terveydestä. [Verkkojulkaisu]. Helsinki: Sanoma Magazines Finland Oy. [Viitattu 10.12.2011]. Saatavana: http://www.tiede.fi/uutiset/2261/ihonalaiset_mittarit_kertovat_terveydesta .

Tiedelehti. 2011. Sähköiho kuuntelee kehoa. [Verkkojulkaisu]. Helsinki: Sanoma Magazines Finland Oy. [Viitattu 10.12.2011]. Saatavana: http://www.tiede.fi/uutiset/4379/sahkoiho_kuuntelee_kehoa

Opportunity: Elintoimintojen etäseuranta, sähköinen haavaside ja parantumisen tarkkailu sekä lääkkeiden automaattinen syöttö kantajaan

Threat: Uhkaa kantajansa yksityisyyttä

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up