Added: 14.12.2011 05:49
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 453 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Teknologia helpottaa vanhusten kotona asumista ja lisää sen turvallisuutta.

Vanhusten kotona asumista lisätään teknologisilla laitteilla, jotka edistävät hyvinvointia. Vanhusten yksinäisyyttä pyritään välttämään teknologialla, jonka avulla voidaan keskustella läheisten kanssa.

Vanhusten määrä on lisääntymässä jatkuvasti, kun suuret ikäluokat vanhenevat ja samaan aikaan ihmisten elinikä pitenee. Tulevaisuudessa ollaan siinä tilanteessa, jossa joka neljännessä asunnossa asuu yksinäinen yli 60-vuotias ihminen. Vanhainkotiin siirtyessään vanhus joutuu luopumaan osasta yksityisyydestään ja itsemääräämisoikeudestaan, mikä voi johtaa siihen, ettei hän pidä arkipäiviään kovinkaan miellyttävinä ja merkityksellisinä. Vanhukset, jotka saavat asua kotonaan, ovat yleensä onnellisempia ja kokevat elämänsä merkityksellisemmäksi. On siis erityisen tärkeää, että vanhusten kotona asumista pyritään edistämään.
Eurooppalainen hanke Aktiivinen koti (Active Life Home) on ottanut haasteen vastaan ja pyrkii tuottamaan uusia palveluita, joiden avulla vanhusten kotona asumista voitaisiin tukea. On esitetty mallikoti, jossa kotiolojen turvallisuutta pyritään edistämään uusilla teknologisilla laitteilla. On esimerkiksi kehitetty kaatumisen tunnistava lattia, joka laukaisee hälytyksen omaisille kaaduttaessa, liesi, joka sammuttaa automaattisesti tulipalonalun ja automaatti, joka muistuttaa vanhusta ottamaan lääkkeensä. Lisäksi dementikoille on kehitetty uusi ranneke, jolla voidaan paikantaa harhailemaan lähtenyt vanhus. Useita näistä laitteista voisi myös käyttää muidenkin ihmisryhmien kodeissa kuten esimerkiksi vammaisten. (Teknologialla apua vanhusten arkeen 2010.)
Toinen tärkeä asia on vanhusten yksinäisyyteen puuttuminen. Sosiaalisista suh-teista huolehtiminen on tärkeää, joten uudet teknologiset laitteet tulevat tarpee-seen. Vanhuksille voidaan esimerkiksi antaa mahdollisuus käydä videokeskusteluja omaistensa kanssa. Kehitteillä onkin tällä hetkellä niin sanottu hyvinvointi-tv, jota on tarkoitus käyttää kotihoidossa vähentämään tarkastuskäyntejä ja näin tuottaa säästöjä (Kotipalvelu voi jo tarkastaa vanhuksen kunnon kuvayhteydellä 2010). Tätä voisi myös soveltaa läheisten kanssa keskusteluun. Näin vanhus voi keskustella omaistensa kanssa kasvokkain ja tuntea arjen miellyttävämmäksi ja vähemmän yksinäiseksi.

Tällä hetkellä vanhukset saattavat suhtautua hiukan varoen ja ennakkoluuloisesti teknologiaan ja sen kehitykseen, mutta tulevaisuudessa asiaan on tulossa muutos. Tulevaisuuden vanhukset ovat tottuneet jo nuorena käyttämään teknologisia laitteita ja näin kynnys ottaa käyttöön uusi laite ei ole niin suuri. Näin tulevaisuudessa yhä useammalla vanhuksella on omassa kodissaan käytössään uusia teknologisia laitteita, jotka auttavat arjessa ja lisäävät sen turvallisuutta. Tästä kehityksestä seuraa, että vanhusten on tulevaisuudessa yhä turvallisempaa ja helpompaa asua kotona. Yhä useampi vanhus välttyy laitoshoidolta ja näin ollen syntyy säästöjä, sillä laitoshoito on kalliimpaa kuin kotihoito. Vanhuksen toimintakyvylle on erittäin tärkeää saada hoitaa itse päivän askareensa ja asua omassa tutussa kodissaan. Myös omaiset voisivat olla rauhallisin mielin, kun he tietäisivät teknologian avustuksella vanhuksen olevan kunnossa ja voisivat olla enemmän yhteydessä häneen. Näin teknologia voi lisätä niin fyysistä kuin psyykkistäkin hyvinvointia.
Teknologian kehittyminen ei kuitenkaan kokonaan poista kotihoidon tarvetta ja näin ollen hoitajia tarvitaan edelleen. Koska tulevaisuudessa hoitoalalla kärsitään todennäköisesti työvoimapulaa, on teknologian kehitys tervetullut asia. Näin työvoimaa pystytään vähentämään ja silti tarjoamaan hyvät palvelut. Tulevaisuudessa ei esimerkiksi välttämättä tarvitse mennä terveyskeskukseen suoraan, vaan voidaan ottaa ensiksi jonkun teknisen laitteen videokuvalla yhteyttä hoitajaan ja hän arvioi hoidon tarpeen.

References:

Teknologialla apua vanhusten arkeen. 11.11.2010. [Verkkoartikkeli]. Yle Uutiset. [Viitattu: 11.12.2011]. Saatavana: http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/11/teknologialla_apua_vanhusten_arkeen_2134146.html
Kervinen, K. 10.11.2011. Kotipalvelu voi jo tarkastaa vanhuksen kunnon kuvayh-teydellä.[Verkkoartikkeli]. Yle Uutiset. [Viitattu: 11.12.2011]. Saatavana: http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/11/kotipalvelu_voi_jo_tarkastaa_vanhuksen_kunnon_kuvayhteydella_2124529.html

Opportunity: Vähentää vanhusten yksinäisyyttä ja lisää arjen turvallisuutta ja hyvinvointia.

Threat: Vähentää fyysisiä sosiaalisia tilanteita.

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up