Added: 01.05.2010 21:21
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 585 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Järjestöyhteistyön edistäminen Internet-sivuston avulla

Järjestöjen yhteistyötä lisäämään Internet sivusto, joka edesauttaisi yhteistyöverkostojen muodostumista.

Nykyisen trendin mukaiset erityisosaamiseen keskittyneet järjestöt (Riikonen, 25) voivat yhteistyön avulla täydentää toisiaan. Järjestöjen välinen yhteistyö paitsi helpottaa järjestöjen työnsarkaa ja on taloudellisesti kannattavaa, myös rikastuttaa toimintaa. Yhteistyötahojen löytäminen saattaa kuitenkin olla ongelmallista ja aikaa vievää hajanaisen tiedonsaannin tai sen puutteellisuuden vuoksi.

Järjestöjen yhteistyön lisääntyminen edellyttää riittävää tiedonsaantia. Internet mahdollistaa reaaliaikaisuuden ja vapaan sisällön tuottamisen tiedontuottamiseksi, jotka ideani kannalta ovatkin päätekijöitä. Ideani järjestöjen yhteistyön lisäämiseksi on Internet-sivusto, joka helpottaisi yhteistyökumppanien löytymistä ajankohtaisen ja keskitetyn tiedon ansiosta. Järjestöt voisivat jättää sivustolle ilmoituksia yhteistyö halukkuudestaan ja etsiä sopivia yhteistyökumppaneita niiden perusteella. Sivuston avoimet keskustelualueet voisivat poikia uusia yhteistyöideoita ja -verkostoja sekä tuoda uuden tiedonkulun muodon mahdollistaen omaehtoisen ja keskustelun kautta toteutettavan tiedottamisen, kokemusten jakamisen ja verkostojen luomisen.

Hieman samaa ajatusmallia näyttäisi toteuttavan pian avattava sivusto vapaaehtoiseksi.fi, jossa tarkoituksena on helpottaa järjestöjen vapaaehtoistoimintaa ja toiminnasta kiinnostuneita löytämään tietoa keskitetysti. Sivusto kuitenkin eroaa ideastani merkittävästi tarkoitusperältään siinä suhteessa, että ideani mukainen sivusto palvelisi nimenomaan järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja verkostojen syntymistä. Samalla sivusto voisi toimia yleisenä tiedotuskanavana järjestöille heitä koskevissa asioissa sekä sisältää tiedot Suomen yhdistyksistä kategorioituna. Lisäksi sivustolla voisi olla perusohjeita yhdistystoimintaan liittyen, esimerkiksi lainsäädännöstä, kuten yhdistystieto.fi sivusto tällä hetkellä jo tekee.

Sivuston toimivuus edellyttää onnistuakseen monia tekijöitä. Sivusto edellyttää onnistunutta toteutusta sekä sitoutunutta ylläpitäjätahoa ja sen riittävää asiantuntijuutta. Lisäksi sivustosta tiedottaminen ja järjestöjen mukaan saaminen palveluun toimii onnistumisen ratkaisevana tekijänä. Tässä suhteessa markkinoinnilla ja siihen käytettävillä kanavilla on ratkaiseva merkitys tunnetun brändin luomiseksi. Sivuston palveleminen yhteistyökuvioiden luojana edellyttää myös järjestöjen aktiivisuutta palvelun käytön ja sisällön tuottamisen suhteen. Onnistuessaan sivusto toisi merkittävän aputyökalun järjestöjen yhteistyöverkostojen luomiseksi.

Järjestöille suunnattu yhteydenpito ja tiedotuskanava toisi helpotusta monen järjestön arkeen ja ennen kaikkea yhteistyöverkostojen muodostamiseen. Keskitetty ja luotettava tietolähde helpottaisi kolmannen sektorin toimijoita etsimään yhteistyötahoja. Helpottunut tiedonsaanti järjestöjen toiminnasta ja meneillään olevista hankkeista sekä yhteistyöntarpeista edesauttaisi yhteistyötoimintojen käynnistämistä, jotka tällä hetkellä nähdään vaikeina ja resursseja vievinä prosesseina.

Your idea/solution in one sentence: Internet sivusto edesauttamaan järjestöjen välistä yhteistyötä ja sen syntymistä

Do you a have better idea? or

Solution(s) for this content
User image
Tärkeää olisi saada molempien osapuolien tarpeet kohtaamaan, niin että kaikki kokisivat yhteistyön hyödylliseksi.
User image
Massidea.org brings complimentary insights together and boosts creativity by intelligently connecting people and their insights. Especially scientific conferences which are typically limited to face-to-face interaction and linear content format could expa

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(29 Jun 2010)
Lisäsin idean Massidea.orgin käytöstä liittyen konferensseihin. Yhtälailla Massideaa voisi hyödyntää järjestön ja sen jäsenten väliseen ajatusten vaihtoon.
(03 May 2010)
hyvä HAFa! Yhteistyötä tarvitaan niin järjestöjen kuin muidenkin tahojen välillä. Samaa olen miettinyt myös kouluyhteistyön kehittämisestä.

(kts.järjestöjen ja koulujen yhteistyön kehittäminen :)
(01 May 2010)
Lähde:
Riikonen, Virve & Siisiäinen, Martti (toim.). Yhdistystoiminnan uusjako, 2002. Opintotoiminnan: Keskusliitto OK ry. Edita Prima Oy: HELSINKI.

Viitattu:
vapaaehtoiseksi.fi
yhdistystieto.fi