Added: 13.05.2012 22:15
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 346 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Myynninedistäminen suosittelun keinoin

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Espoon Amarillon kanssa, työssä selvitettiin ravintolassa tapahtuvaa tuotteiden suosittelua ja myynninedistämistä. Tutkimustuloksien perustella henkilökunnalle laadittiin suosittelevan myynnin opas.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Espoon Amarillossa suosittelun avulla tapahtuvaa myynninedistämistä ja selvittää miten sitä voidaan parantaa. Tutkimusta tehdessä huomattiin, että suosittelun avulla tapahtuvaa myyntiä pitäisi kehittää ja parantaa.

Tutkimusmenetelminä käytettiin teemahaastattelua jonka avulla selvitettiin henkilökunnan näkökulmat suosittelevaan myyntiin liittyen. Haastatteluiden tuloksien perusteella huomattiin, että henkilökunta on tietoinen miten myyntiä voitaisiin lisätä suosittelun avulla. Asiakasnäkökulma tutkimukseen saatiin tekemällä asiakaskysely ravintolan asiakkaille heidän saamastaan palvelusta ja tuotteiden suosittelusta. Asiakkaiden antamista tuloksista voitiin todeta heidän ottavan tarjoilijan suositteluja vastaan useamminkin kuin Espoon Amarillossa tällä hetkellä tapahtuu.

Tutkimustuloksien perusteella tuotettiin Amarillon henkilökunnalle suosittelevan myynnin opas mikä esiteltiin ravintolan henkilökunnalle. Oppaassa kerrottiin muun muassa vinkkejä asiakaskohtaamiseen ja paremman myynnin saavuttamiseksi suosittelun avulla.

Lisätiedot:
Tuula Savelainen
Laurea-ammattikorkeakoulu
tuula.savelainen@laurea.fi

Your idea/solution in one sentence: myynninedistäminen ravintolassa

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up