Added: 31.05.2010 12:13
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 275 times

Harkitsematon osallistuminen julkisten hankintojen tarjouskilpailuun voi vaarantaa yrityksen liikesalaisuuksia

Julkiset hankinnat on kilpailutettava avoimesti. Tämän johdosta hankintaan liittyvät asiakirjat ovat julkisia ja niihin voi kuka tahansa vapaasti tutustua

Mitä?
Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännössä, Euroopan parlamentin ja neuvoston hankinta- ja valvontadirektiivissä säädettyjä menettelytapoja noudattaen (2004/18/EY, 89/665/ETY). Näillä lailla ja direktiiveillä pannaan täytäntöön julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten teko- ja muutoksenhakumenettelyjä.

Kun hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen, hankintaan liittyvät asiakirjat ovat pääsäännön mukaan julkisia. Kaikki tarjoajat ja tarjouskilpailun ulkopuoliset tahot voivat vapaasti tutustua hankintaan liittyviin asiakirjoihin. Julkista hankintaa koskeviin tarjous- tai muihin asiakirjoihin voi sisältyä kuitenkin tarjouksen tekijän liike- tai ammattisalaisuutta koskevia tietoja. Tarjoushintaa koskevia tietoja ei kuitenkaan pidetä liike- ja ammattisalaisuutena. Näin ollen toisilla tarjousten tekijöillä on lakiin perustuva oikeus saada tieto muiden tarjoajien hinnoista.

Jotta tarjouskilpailuun osallistuvan yrityksen salassapitointressin alainen tieto ei tulisi julki, on tarjouksessa yksilöitävä liike- ja ammattisalaisuutta koskevat tiedot. Tällaiset tiedot eivät ole julkisia asiakirjoja, joihin muilla olisi tutustumisoikeus. Harkitsematon osallistuminen julkisten hankintojen tarjouskilpailuun voi kuitenkin vaarantaa yrityksen liikesalaisuuksia mikäli liike- ja ammattisalaisuutta koskevien tietojen hallinnassa epäonnistutaan.

Miksi?
Lain ja sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Tämän vuoksi hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava avoimesti ja tehokkaasti, ja kilpailuun osallistuvia yrityksiä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Hankinnan avoin kilpailuttaminen tarkoittaa muun muassa sitä, että hankinnasta ilmoitetaan riittävän laajasti.

Kuka?
Laki julkisista hankinnoista (30.3.2007/348) koskee kaikkia julkisorganisaatioita (hankintayksiköt) ja niiden tekemiä hankintoja oman organisaation ulkopuolelta. Hankintayksiköitä ovat valtio, kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat ja niiden omistamat yhteisöt sekä kaikki organisaatiot, joiden omistuksesta puolet tai enemmän on edellä mainittujen organisaatioiden hallussa. Laki koskee myös mitä tahansa hankintaa, jonka rahoituksesta julkisen sektorin osuus on puolet tai enemmän, myös yksityisten yritysten tekemää hankintaa.

Milloin?
Julkisen hankinnan kilpailuttamiseksi hankintayksikön on valittava hankinnan luonteeseen soveltuva, hankintalainsäädännön mukainen menettelytapa. Hankinnan ennakoitu arvo, eli ylittääkö se EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon vai ei, vaikuttaa valitun menettelytavan kulkuun.

Hankintalaki velvoittaa kilpailuttamaan hankinnat laissa määriteltyjä muotoja noudattaen. Hankinnat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat, kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat ja lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät alle kansallisen kynnysarvon olevat hankinnat. Kansalliset rajat ylittävät pienemmät hankinnat voidaan kilpailuttaa jonkin verran yksinkertaisemmin menettelymuodoin kuin EU-kynnysarvot ylittävät isommat hankinnat.

Hankintalain mukainen kilpailuttamisvelvollisuuden alaraja on 30.000 euroa. Tämä kansallinen kynnysarvo koskee tavara- ja palveluhankintoja, käyttöoikeussopimuksia ja suunnittelukilpailuja. Terveydenhoito-, sosiaali- ja koulutuspalveluiden kansallinen kynnysarvo on 100.000 euroa ja rakennus- sekä käyttöoikeusurakoiden 150.000 euroa.

Missä
Julkisten hankintojen direktiivit koskettavat kaikkia EU-maita ja niissä edellä määriteltyjä julkisorganisaatioita.

Research question: Kuinka yritys voi varmistaa liike- ja ammattisalaisuuksien säilymisen julkisissa tarjouskilpailuissa?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up