Added: 02.06.2010 18:22
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 498 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Onko median avulla ja mediasta oppiminen vääränlaista

Media vaikuttaa sanomallaan ja muotoiluillaan meidän mielikuviimme ja tunteisiimme niin hyvässä kuin pahassakin.

Mediakasvatuksesta puhutaan nykyään paljon. Media käsittää kaiken painetun materiaalin, tv- ja videotarjonnan, pelit sekä sosiaalisen median. Media vaikuttaa sanomallaan ja muotoiluillaan meidän mielikuviimme ja tunteisiimme niin hyvässä kuin pahassakin. Mediakulttuurissa fakta ja fiktio sekoittuvat yhä enemmän samalla kun populaarikulttuurinen kerronta tunkeutuu asiapitoiseen ainekseen. Kyky ymmärtää median välittämiä tarinoita ja niihin liittyviä populaarikulttuurisia ja globaaleja kytköksiä luo pohjaa medialähtöisten viestien, asenteiden, arvojen ja ideologioiden ymmärtämiselle (Nyyssölä 2008, 20).

Media tarjoaa hyviä kanavia oppia asioita maailmasta ja yhteiskunnasta, mutta osaammeko katsoa tätä kaikkea informaatiota tarpeeksi kriittisesti? Onko medioiden kautta oppiminen oikeanlaista oppimista? Onko esimerkiksi netistä löydettävä tieto yhtä arvokasta kuin konkreettisen kirjan lukeminen? Lapset suhtautuvat uusiin ilmiöihin ennakkoluulottomasti, on vanhempien parempi ottaa niistä selvää kuin tuomita omien ennakkoluulojensa perusteella (Meidän media 2010, 6).

Median vahva asema lasten ja nuorten elämässä on synnyttänyt aiheellista keskustelua. Median roolia kasvattajana ja merkityksellisen oppimisen lähteenä tulisi nostaa vahvemmin esille kasvatuskeskusteluissa (Nyyssölä 2008, 144-145). Juurikin median ja erityisesti sähköisen median suuri suosio lasten ja nuorten parissa on antanut heille monia valmiuksia. Heillä on hyvät tietotekniset taidot sekä heidän englanninkielen taitonsa ovat kehittyneet esimerkiksi pelatessa pelejä, etsiessä netistä tietoa tai vaikka elokuvia katsellessa. Eikö siis ole oikein sanoa, että media opettaa hyödyllisiä taitoja.


References:

Nyyssölä, Kari 2008. Mediakulttuuri oppimisympäristönä. Opetushallitus. Helsinki: Edita Prima.

Meidän media 2010. Kammonen, Teemu & Tuominen, Suvi (toim.) Kuinka tukea lasta mediamaailmassa. Kouluttajan opas. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Tyylipaino.

Research question: Onko median avulla ja mediasta oppiminen vääränlaista?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up