Added: 04.06.2010 16:37
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 445 times
This content is in original language (Finnish). [Show translated]

yksinkertaisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta sisäiseen viestintään

Sisäistä viestintää tulee kehittää työhyvinvointia tukevaksi.

yhä useampi työssäkäyvä kärsii työn raskaudesta ja hektisyydestä. ihmiset kokevat, että jatkuvasti lisääntyvä tiedon määrä on ylittänyt sietokyvyn rajat, mutta informaatiotulvasta on silti vaikeaa löytää tarvitsemansa tieto (juholin 2006, 147). työhyvinvointiin vaikuttaa merkittävästi se, saako työntekijä äänensä kuuluville työyhteisössä. toimivan viestinnän on puolestaan todettu lisäävään työhyvinvointia.

sisäistä viestintää arvioidaan usein viestintätyytyväisyyden kautta. viestintätyytyväisyys mittaa
1) tyytyväisyyttä saatuun tietoon
2) mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja
3) mahdollisuuksia vaikuttaa omassa työyhteisössä. (juholin 2006, 146.)

useiden sisäisen viestinnän kanavien ensisijainen tehtävä on yksisuuntaisen viestinnän varmistaminen. on toki tärkeää, että löytyy yksi luotettava kanava, josta yhteisön jäsenet saavat ajankohtaista tietoa. harmittavan usein sisäinen viestintä jää kuitenkin tälle tasolle.
jotta sisäinen viestintä voisi toimia tehokkaasti, on varmistettava kanavan vuorovaikutuksellisuus. sisäisen viestinnän kanavilla yhteisön jäsenillä tulisi olla mahdollisuudet muokata tietoa ja keskustella aiheista myös epävirallisesti. pelkkä viestin lukeminen ilman, että siihen pääsee esittämään jatkokysymyksiä tai keskustelemaan, johtaa harvoin todelliseen ymmärtämiseen. on siis järjestettävä tilanteita, jossa ratkaisuja voidaan etsiä yhteisvoimin pohtimalla.

toinen tärkeä asia olisi informaation riittävä pilkkominen osiin. sisäisen viestinnän jakaminen pienempiin yksiköihin ja informaation määrän kohtuullisena pitäminen helpottavat työntekijää paisuvan informaatiotulvan edessä.


lähteet:
juholin, elisa 2006. communicare! viestintä strategiasta käytäntöön. porvoo: inforviestintä oy

References:

Juholin, Elisa 2006. Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Porvoo: Inforviestintä Oy.

Research question: miten sisäistä viestintää voidaan kehittää työhyvinvointia tukevaksi?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(04 Sep 2010)
Niin kutsuttu infoähky vaivaa liian monia ihmisiä ja on varmasti iso osasyy sille, miksi väsytään. Jotain pitäisi tehdä asialle!