Added: 01.07.2010 00:35
Viewed 780 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Julkiset rahoittajat muuttavat hanke kriteerejä ja raportointia sosiaalista mediaa ja avoimia verkostoja suosivaksi

Julkisilla rahoittajilla on halutessaan mahdollisuus asettaa ehtoja rahoituksen myöntämiselle ja edellyttää tai suosia hankkeita, jotka ovat valmiita hyödyntämään avoimiin verkostoihin ja sosiaaliseen mediaan perustuvia toimintaprosesseja.

Mikä on idea?
Julkisten hankkeiden rahoittajat ovat avainroolissa avoimiin verkostoihin perustuvien toimintamallien jalkauttamisessa. Tämän johdosta rahoittajien tulisi muuttaa nykyisiä rahoituksen hakemis- ja myöntämisehtoja ja edellyttää tai vähintään suosia sellaisia hankkeita jotka hyödyntävät sosiaalista mediaa ja avoimia verkostoja. Hankekriteerien lisäksi nykyinen pääosin lineaariseen sisältöön perustuvat dokumentit ja raportit (kuten staattiset word-dokumentit ja tietojenkeruu lomakkeet) tulisi muuttaa epälineaariseksi ja interaktiiviseksi. Esimerkkinä tästä voidaan mainita Massidea.orgissa käytössä oleva modulaarinen sisältörakenne joka sisällön itsensä lisäksi tuo esille sisällön kirjoittajan ja kykenee älykkäästi muodostaan yhteen linkityksiä toisiinsa liittyvien sisältöjen ja ihmisten kesken.

Miksi idea voisi toimia?
Uudet toimintamallit, jotka edellyttävät merkittävää muutosta nykyiseen käytökseemme, etenevät yleensä pienen edelläkävijä joukon toimesta hiljalleen suurelle enemmistölle. Sosiaalisen median ja avoimen verkoston suurimmat hyödyt saavutetaan kuitenkin vasta kun merkittävä joukko kohderyhmään kuuluvista toimijoista on mukana verkostossa ja hyväksyy avoimen toimintamallin. Tämän johdosta on keskeistä että useat toimijat, rahoittajat mukaan lukien osallistuvat tarvittavan muutoksen kiihdyttämiseen.

Siirtymällä kuvatun idean mukaiseen toimintamalliin parantaisi yksittäisen hankkeen aikana saatujen tulosten levittämistä jo sen alkumetreiltä lähtien ja mahdollistaa hankkeen luonnollisen jatkumisen jopa hankkeen loppumisen jälkeen. Lisäisi eri hankkeiden ja niissä toimivien henkilöiden välistä interaktiota voidaan merkittävästi parantaa kun rajapintoja yhteistyölle muodostuu osana normaalia projektitoimintaa ilman suurempaa lisätyötä.

Mikä on idean kohderyhmä?
Tämän idean keskeisimmät kohderyhmät ovat julkiset hankerahoittajat ja kyseisiä rahoituksia hakevat ja saavat organisaatiot kuten yliopistot tai muut julkista tutkimusta tekevät organisaatiot ja niissä toimivat henkilöt. Toissijaisena kohderyhmänä ovat rahoitettujen hankkeiden ja niihin läheisesti liittyvien kohderyhmien henkilöt ja organisaatiot.

Missä ja milloin idea voi hyödyntää?
Ennen rahoitusta. Idean toimivuuden edellytyksenä on että rahoittaja muuttaa nykyistä hakuprosessia avoimia verkostoja ja sosiaalista mediaa hyödyntäviä projekteja suosivaksi tai jopa edellyttää tätä pakollisena toimintamallina. Tällä olisi suora vaikutus hakijaorganisaatioiden jättämiin hanke-ehdotuksiin.

Hankkeen aikana. Toinen kuvatun idean onnistuneen jalkauttamisen edellytys on nykyisen pääosiltaan lineaariseen sisältöön muuttaminen epälineaariseksi ja interaktiiviseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa pitkien yksittäisten raporttien purkamista pienempiin osakokonaisuuksiin, joita voidaan yhdistellä asiasisältöjensä ja niiden käytön perusteella joustavasti toisiinsa kuten esimerkiksi Massidea.org palvelussa nyt tehdään. Raportointia muuttamalla ja tuomalla selkeästi esiin eri sisältöosioiden takana olevat henkilöt eli kirjoittajat, mahdollistetaan myös toisistaan nyt tietämättömien henkilöiden välinen yhteistyö. Tämä puolestaan lisää ns. odottamattomien havaintojen tekoa ja oivallusten syntyä jotka ovat merkittäviä uusien innovaatioiden lähteitä.

Hankkeen jälkeen. Hankkeilla ja erityisesti vain perinteisiin dokumentaation muotoihin tukeutuvilla projekteilla on taipumus unohtua heti hankkeen loppumisen jälkeen. Tätä riskiä voidaan laskea merkittävästi, mikäli toiminta siirtyy avoimiin verkostoihin ja jättää hankkeen alusta lähtien (jopa hanke valmistelusta lähtien) digitaalisen sormenjälkensä tietoverkkoihin. Mitä enemmän rajapintoja hankkeen tuottamiin tietoihin ja niiden takana oleviin henkilöihin muodostuu, sitä paremmat mahdollisuudet uusien hyödyntäjien löytymiseen on.

Your idea/solution in one sentence: Julkiset rahoittajat muuttavat hanke kriteerejä ja raportointia sosiaalista mediaa ja avoimia verkostoja suosivaksi

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(02 Jul 2010)
Raporttien purkaminen hyötykäyttöön on kannatettavaa. Vaarana vain massidea.orgiin siirtymisessä on konetta käyttämättömien yrittäjien syrjäytyminen entisestään hankemaailmasta.
(03 Jul 2010)
Massidea.org on osa laajempaa National Open Innovation System konseptia joten olen kuvannut ja kehitellyt eteenpäin erinäisissä tieteellisissä julkaisuissa. Näitä julkaisuja löytyy Massidea.org blogista ks.
/blog/?cat=3

Siellä korostetaan että tarvitaan nimenomaan vahva offline ja online maailman välinen tukirakenne. Näinollen jos Suomi halutaan nousuun ja yrittäjät ja muut toimijat yhtenä joukkona mukaan, tulee panostaa myös näiden uusien sosiaalista mediaa ja avoimia verkostoja hyödyntävien ratkaisuiden jalkauttamiseen. Merkittävä osa aiheeseen liittyvistä haasteista on asennepohjaisia eikä niinkään teknologisia ongelmia.
(02 Jul 2010)
Kirjoitin eilen kommentin. Mihinkähän se hävisi submittauksen jälkeen? Jari
(01 Jul 2010)
Ideaani liittyen kuulisin mielelläni julkisten rahoittajien näkemyksen asiaan.